۱۳۹۴ شهریور ۱۶, دوشنبه

معلم های ما را آزاد کنید جای معلم کلاس است نه زندان معلم های ما را آزاد کنید جای معلم کلاس است نه زندان

معلم های ما را آزاد کنید جای معلم کلاس است نه زندان 
 محمود بهشتی 
 علی اکبر باغانی 
 اسماعیل عبدی 
 رسول بداقی 
مهدی بهلولی 
محمد رضا نیک نژادهیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر