۱۳۹۴ دی ۱۰, پنجشنبه

گزارشی از اولین گردهمایی فرهنگیان شهر رضاگزارشی از اولین گردهمایی فرهنگیان شهر رضا
پس ازچندماه که ازتاسیس گروه فرهنگیان شهرضادرشبکه تلگرام می گذرد،اولین گردهمایی دوشنبه عصر( هفتم دی ماه)ساعت سه وسی دقیقه باقراءت قرآن کریم توسط نونهال عزیزی ازدارالقرآن شروع شدسپس برادررحیمی ضمن عرض خیرمقدم وتشکرازخواهران وبرادران شرکت کننده فرهنگی بازنشسته وشاغل،ازعزیزان درخواست نمودندکه ضمن معرفی خودبه طرح دیدگاه نسبت به تشکل صنفی جدیدفرهنگی بدون هرگونه شایبه سیاسی وجناحی بپردازند.تمامی عزیزان شرکت کننده ضمن حمایت ازتشکیل صنفی جدیدبه معرفی خودپرداختندوبرخی ازشرکت کنندگان دیدگاه هایی متقن وموجزارایه فرمودند.ازجمله آقای انصاریپورازپیشکسوتان بازنشته وازاعضای هییت مدیره تشکل سابق ،که تاریخچه تشکل صنفی سابق ازسال 84تاکنون راباشیوایی بسیاربیان کردند.آقای جاوری ازپیشکسوتان بازنشسته وعضوهییت مدیره تشکل صنفی سابق به طرح این دیدگاه پرداختندکه به دورازهرگونه سیاسی کاری درخصوص فعالیتهای صنفی فرهنگی تعامل وهمکاری صورت گیرد.آقای فرهادرستگاردبیرمحترم اقتصادوعلوم اجتماعی متوسطه درخصوص هزینه های تشکل به طرح دیدگاه پرداختند.آقای عشقی معاونت محترم آموزشی دبیرستان به کاهش انگیزه همکاران ازمشارکت های اجتماعی اشارهنمودندوخواستارآسیب شناسی دراین خصوص شدند.آقای نصیریان دبیرمحترم زیست شناسی برممارست وانسجام بیشترتشکل پای فشردند.آقای دکتررهایی دبیرمحترم ادبیات تشکل های مدنی خصوصا فرهنگی رازیربنای توسعه پایداردرکشوردانستند.آقای علوی دبیرمحترم تربیت بدنی درخصوص شیوه های اطلاع رسانی آتی تشکل ارایه طریق فرمودند.آقای بهرامی دبیرمحترم تاریخ ورود درتحلیل محتوای دروس وبرنامه ریزی محتوایی رایکی ازاقدامات موثرتشکل صنفی فرهنگیان دانستند.آقای شعاعی معاونت محترم آموزشی متوسطه مدیریت آموزش وپرورش شهرستان،مشارکت اجتماعی فرهنگیان درقالب تشکل های مدنی راموجب بازتولیدفرهنگ وارتقاءتوسعه همه جانبه دانستند.آقای رحمتی درخصوص گذارازاسطوره سازی درفعالیت های صنفی ازعزیزان درخواست همکاری نمودند.سپسگروه تواشیح حضرت مهدی(عج)به اجرای برنامه ای زیباپرداختندومورد تشویق وتفقدقرارگرفتند.سپس آقای الصاق وسرکارخانم حسینی ازروشندلان هنرمندومستعدعزیزشهرستان بااجرای دکلمه ونوای سنتورجلسه رابه وجدآوردند.درپایان باتوجه به عدم اطلاع بخش عمده ای ازهمکاران،نسبت به گردهمایی امروز،مقررشدجهت تنویرافکارعمومی همکاران درماه آینده مجددا جلسه ای تشکیل شودتابه تدریج درراستای تدوین اساسنامه قرارگیریم.
آدرس تلگرام جامعه فرهنگيان ايران
https://telegram.me/IranianCulturalSociety
تازه ترين خبرهارا ازاين كانال دنبال كنيد

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر