۱۳۹۴ دی ۲۷, یکشنبه

بازنشستگان فرهنگی درتبعیض مضاعف

بازنشستگان فرهنگی درتبعیض مضاعف


بازنشستگان فرهنگی درتبعیض مضاعف هستن ویک سال است که مدام برای رفع این تبعیض باهمه مقامات رایزنی میکنن،اما موقع افزایش حقوق جناب نوبخت باچشم بستن روی همه این تلاش ها،افاضات میفرمایند که طبق قانون میتوان تا50 درصد به حقوق ثابت شاغلین اضافه کرد،این یعنی این که دور باطل...یعنی همچنان در برپاشنه خود می چرخد..والبته ایندفعه بدتر میچرخد..چرا که فاصله حقوقی شاغلین وبازنشسته هابیشتر خواهد شد وفاصله طبقاتی در نظام اسلامی ! نمود بیشتری دارد.ما به افزایش حقوق شاغلین اعتراضی نداریم،بلکه به این فاصله وتبعیض آشکار معترضیم.جناب نوبخت شما اول این فاصله راپر کن،بعد کاربعدی راانجام بده.جناب نوبخت آیا اعمال قانون 125 خدمات کشوری که قانونگذار رامکلف کرده طبق نرخ تورم حقوق بازنشستگان افزایش یابد وازسال86 انجام نشده،به نظر شما قانون نیست که باید اجرا گرددکه میگویید میتوانیم تا 50 درصد به حقوق شاغلین مطابق قانون اضافه کنیم؟؟..ومجددا فاصله حقوقی را افزایش  دهید؟؟هر وقت صحبت از بازنشسته هامیشود پرداخت پاداش پایان خدمت راپیش می کشید،مگر بازنشسته های آموزش وپرورش فقط همین یک درد رادارند؟مشکل اصلی بازنشستگان آموزش وپرورش اینست که حقوق ماهانه آنان نسبت به حتی خود سایرپرسنل آموزش وپرورش به طرز ظالمانه ای فاصله دارد.چرا خود رابه کوچه علی چپ می زنید؟؟...
فرخنده قربانی/معلم بازنشسته

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر